iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (>1350)
3914411 punktów i 122208 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2015-04-20   Pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie Modułu SDI

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego  - Pana Adama Struzika sugerujące niegospodarność przy zamówieniach związanych z wytworzeniem aplikacji Moduł SDI. (Treść...