iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (1292)
3696985 punktów i 118200 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
Bezpłatne seminarium iMPA w Turznie

Zapraszamy na bezpłatne seminarium dotyczące wykorzystania aplikacji iMPA do prowadzenia gminnej bazy adresowej.Seminarium kierowane jest zarówno do obecnych użytkowników systemu iMPA, jak też do pracowników miast i gmin, którzy dotychczas korzystają z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. Dotychczasowe 4...