iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Serwisy iMPA
5761604 punktów i 179289 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2022-02-14   Wykorzystanie pieczęci kwalifikowanej chmurowej do podpisu zamawianych dokumentów w ramach e-usług

Od dnia 11 lutego 2022r. wprowadziliśmy do technologii e-mapa.net obsługę kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w technologii chmurowej dzięki współpracy z firmą EuroCert.

Pierwszym praktycznym wdrożeniem takiego połączenia jest realizacja...

© 2010-2022 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.