iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Serwisy iMPA
5700638 punktów i 177412 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2022-01-27   Informacja na temat zgodności aplikacji iMPA z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów informujemy, że oprogramowanie iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) zostało w pełni dostosowane do zgodności z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów przed wyznaczonym terminem.

...
© 2010-2022 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.