iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Serwisy iMPA
5803893 punktów i 180735 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2022-07-29   Problematyka ponownego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Uwaga: poniższa odpowiedź dotyczy obecnie zarówno "wezwań do usunięcia naruszenia" jak też "ponownych wezwań do usunięcia naruszenia".

W związku z kierowanym do gmin pismem o tytule "Ponowne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa" o treści:"W nawiązaniu do odpowiedzi...

© 2010-2022 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.