iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w Warszawie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwalającej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytkownikom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy
eGmina

System eGmina jest kompleksowym produktem, umożliwiającym jednostkom samorządowym realizację zadań wynikających z zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. System wykorzystywany jest obecnie w 85% gmin w całej Polsce. Składa się między innymi z portalu mapowego e-mapa, w którym publikowane są gminne dane przestrzenne, ale również dane z innych jednostek i instytucji, wykorzystując usługi sieciowe (WMS). Portal mapowy pełni również istotną funkcję w komunikacji z mieszkańcami w zagadnieniach wymagających informacji przestrzennej. Nieodłącznym elementem systemu jest moduł iMPA, realizujący zadania dotyczące prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Moduły podstawowe

iMPA

Internetowy Manager Punktów Adresowych. Moduł służący do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. ws. ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Oprogramowanie umożliwia automatyczne wysyłanie wydanych zawiadomień do GUS oraz zasilenie innych baz, w tym powiatowych. Nadane punkty adresowe są automatycznie wyświetlane w Systemie Informacji Przestrzennej z możliwością ich wyszukiwania oraz dokonywania z ich udziałem podstawowych analiz przestrzennych, takich jak pobranie wykazu adresów z danego obszaru, np. okręgu wyborczego.

iGeoPlan

Pełna wektoryzacja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Systemie Informacji Przestrzennej gminy. Wektoryzacja obejmuje nie tylko tereny funkcjonalne, ale również inne elementy oraz ustalenia planu wraz z przygotowaniem i podziałem na odpowiednie fragmenty tekstów uchwał, umożliwiając przeglądanie ustaleń szczegółowych danej strefy/terenu, jak i również całej treści uchwały. Uruchomiona funkcjonalność pozwala na automatyczne wykonanie wypisu i wyrysu oraz różnego rodzaju zaświadczeń dot. planów miejscowych. Użytkownik ma dostęp do wyświetlenia statystyki odnoszącej się do udziału powierzchni stref/terenów, a także do utworzenia raportu dla GUS: PZP-1, gdzie dane są uzupełniane przez system.

Dodatkowo, w związku ze zmianami ustawy z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wprowadziły nowe wymogi od 31 października 2020 r. realizowane są obowiązki z zakresu:
 • zarejestrowania w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych i utworzenia zbiorów danych,
 • utworzenia i dostosowania publikacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego do nowych wymogów,
 • generowania załączników GML APP przy uchwalaniu MPZP do Dzienników Urzędowych Woj.

W ramach modułu uruchomiona zostanie również funkcjonalność eKonsultacje - konsultacje opracowań planistycznych umożliwiająca publikację obszarów przystąpień oraz rejestracji uwag zgłaszanych przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych poprzez portal legislacyjny "Przystąpienie do opracowania planistycznego". Użytkownik może dodawać wnioski lub uwagi do wybranego dokumentu planistycznego objętego konsultacją. Strona startowa w serwisie legislacyjnym przedstawia listę procedowanych dokumentów w danej jednostce. Do każdego z przystąpień wymienionego na liście funkcjonują dwie opcje: pokaż na mapie (przekierowanie użytkownika na portal mapowy i wyświetlenie zasięgu obszarowego danego przystąpienia) oraz szczegóły (wyświetlanie widoku osi czasu gdzie umieszczone są poszczególne dokumenty dotyczące danego opracowania). W widoku szczegółów możemy obserwować na jakim etapie znajduje się procedowane przystąpienie, wyświetlić uchwały czy inne dokumenty dołączone do każdego z etapów oraz zgłosić wniosek, uwagę bądź sugestię do przystąpienia.

Funkcjonalność w zakresie zmian przepisów prawa związanych z zagospodarowaniem przestrzennym umożliwia uprawnionym użytkownikom generowanie plików GML dla przystąpień a następnie dla uchwalanych planów na sesji, po wcześniejszym wprowadzeniu ich do serwisu legislacyjnego.

iMPZP

Publikacja MPZP oraz SUiKZP w postaci rastrowej wraz z metadanymi i usługami danych przestrzennych, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

iGeoDecyzje

Prowadzenie rejestru decyzji w środowisku mapowym Moduł służący do prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowych. Obejmuje utworzenie rejestru decyzji na podstawie materiałów gminnych oraz ich zobrazowanie przestrzenne i publikację w Systemie Informacji Przestrzennej. Udostępnione narzędzia umożliwiają zarządzanie, wyszukiwanie, wprowadzanie nowych pozycji do rejestru oraz wyświetlenia statystyki dot. liczby wprowadzonych decyzji według lat.

iRMK

Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego. Moduł do prowadzenia internetowego rejestru mienia komunalnego. Służy do kompleksowego zarządzania zasobem nieruchomości (gruntów, budynków i lokali) gminnych, w tym nieruchomościami oddanymi w wieczyste użytkowanie. Oprócz typowych funkcjonalności związanych z prowadzeniem rejestru, naliczaniem opłat czy generowaniem raportów, aplikacja umożliwia zintegrowaną prezentację graficzną nieruchomości na tle popularnych serwisów mapowych np. Google Maps czy też dostępnych usług sieciowych WMS zawierających m.in. aktualną treść ewidencji gruntów i budynków oraz ortofotomapę. Z danych dotyczących mienia komunalnego oprogramowanie automatycznie udostępnia usługę sieciową WMS, która może być wykorzystywana do prezentacji mienia w innych serwisach gminnych. Jedną z ważniejszych funkcjonalności jest również automatyczna publikacja oferty inwestycyjnej, która pozwala na atrakcyjną prezentację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na tle różnorodnych danych przestrzennych. System oferuje również możliwość elektronicznej komunikacji z użytkownikami wieczystymi, którzy otrzymują w nim indywidualne konta. Dzięki temu mają dostęp do podglądu informacji o nieruchomościach będących przedmiotem użytkowania oraz mogą być elektronicznie powiadamiani o terminach opłat i innych istotnych sprawach związanych z użytkowaniem. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników posiadających w użytkowaniu wiele działek (takich jak spółdzielnie mieszkaniowe), ponieważ stanowi dla nich duże ułatwienie w zarządzaniu tymi nieruchomościami.

Dodatkowe moduły i rejestry

Azbest
Oznaczenie lokalizacji budynków, których dachy pokryte są azbestem.
Inwestycje
Dedykowana aplikacja mapowa prezentująca lokalizację oraz informacje o inwestycjach zrealizowanych oraz w trakcie realizacji. Również w wersji na urządzenia mobilne.
Oświetlenie
Publikacja rozmieszczenia latarni wraz z informacją o ich parametrach.
OZE (wiatraki)
Prezentacja obszarów ograniczonych w bliskiej okolicy istniejących i planowanych elektrowni wiatrowych w związku z t.j. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2019 poz. 654).

e-usługi

Istnieje możliwość rozbudowy modułu iGeoPlan o e-usługi 4. poziomu dojrzałości z zakresu planowania przestrzennego:
 1. wypis z MPZP realizująca złożenie wniosku o wypis z mpzp, proces płatności, aż do wydania klientowi stosownego dokumentu,
 2. wyrys z MPZP realizująca złożenie wniosku o wyrys z mpzp, proces płatności, aż do wydania klientowi stosownego dokumentu,
 3. wypis i wyrys z MPZP realizująca złożenie wniosku o wypis i wyrys z mpzp, proces płatności, aż do wydania klientowi stosownego dokumentu,
 4. zaświadczenie z MPZP realizująca złożenie wniosku o zaświadczenie z mpzp, proces płatności, aż do wydania klientowi stosownego dokumentu.
Powyższe usługi realizowane są w formule on-line z wykorzystaniem płatności elektronicznych. Funkcje są dostępna 24/7 i nie wymaga zaangażowania pracownika urzędu.

Wsparcie

Poza zakupem, instalacją, wprowadzeniem danych i szkoleniem z obsługi wdrożeniem systemu Geo-System zawsze obejmuje wdrożenie wsparciem i nadzorem autorskim.
W skład usług wsparcia i nadzoru autorskiego wchodzą m.in.:
 • dostarczanie i automatyczne instalowanie najnowszych wersji oprogramowania wynikających ze zmian przepisów prawa, rozwoju technologicznego i nowych funkcjonalności
 • publikacja usług danych przestrzennych oraz metadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • wsparcie użytkowników systemu poprzez bezpłatną pomoc techniczną telefoniczną i mailową oraz realizację bezpłatnych szkoleń z obsługi systemu
 • reagowanie na zgłoszenia, awarie i inne problemy dotyczące używanego oprogramowania
 • realizacja drobnych, nietypowych lub jednorazowych spraw i zgłoszeń, jak np. wygenerowanie nietypowej mapy, przygotowanie specjalnego zestawienia, zgłaszania i aktualizacji wpisów dotyczących zbiorów i usług do EZiUPD na podstawie upoważnienia itp.
 • utrzymanie całej infrastruktury: oprogramowania, bazy danych, serwerów usług i danych numerycznych w chmurze Geo-System
 • realizacja automatycznego tworzenia backupów oprogramowania i bazy danych
© 2010-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.