iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (1192)
3431215 punktów i 110926 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
Interwencja do Głównego Geodety Kraju w sprawie zasilania danymi PRG

W dniu 30 października 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismodo GUGiK i MAiC w...