iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (>1700)
4838013 punktów i 145022 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2016-10-26   Dostęp on-line do danych adresowych gmin

Informujemy, że na stronie www.punktyadresowe.pl w zakładce "Dane publiczne" udostępniono dane numeracji adresowej z gmin, które udzieliły firmie Geo-System Sp. z o.o. stosownych upoważnień. Możliwe jest...