iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (>1700)
4893559 punktów i 147035 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2017-01-17   K-GESUT "zamówienie uzupełniające"

Po piśmie interwencyjnym z dnia 11 stycznia 2017r., w dniu 16 stycznia 2017r. otrzymaliśmy wreszcie dokument obliczenia opłaty wraz z ...