iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (1278)
3670688 punktów i 117385 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
Ankieta GUGIK - dotyczy pisma GGK z dnia 19.12.2014r.

W związku ze skierowaniem przez Głównego Geodetę Kraju pisma do gmin z dnia 19 grudnia 2014r i wymienioną w nim Ankietą informujemy, że w tej  sprawie przygotowaliśmy dla Państwa pomoc w uzupełnieniu odpowiedzi na pytania  - opracowanie znajdą Państwo po zalogowaniu do systemu...