iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (>1700)
4761426 punktów i 143232 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2016-07-08   Reakcja na raporty CODGiK w sprawie baz adresowych

W nawiązaniu do wiadomości przekazywanych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (podlegający Głównemu Geodecie Kraju) zawierających nieprawdziwe informacje o rzekomych błędach w Państwa bazach adresowych, Prezes Zarządu Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski skierował wczoraj pismo do Głównego Geodety Kraju, które przedstawiamy ...