iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (>1800)
5123652 punktów i 154041 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2017-12-11   Statystyki odwiedzin geoportali samorządowych w technologii e-mapa.net

W nawiązaniu do wiadomości o statystykach odwiedzin serwisu geoportal.gov.pl pochodzących z oficjalnej strony widok.gov.pl chcemy podzielić się z naszymi użytkownikami statystykami portali mapowych w technologii ...
© 2010-2017 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.