iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (1079)
3165714 punktów i 104387 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
1050 serwisów iMPA

W dniu 2 lipca 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Kępno (http://kepno.e-mapa.net/). Jest to już 1050 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 139 w województwie wielkopolskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący...