iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (>1700)
4835045 punktów i 144973 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2016-08-02   1700 serwisów iMPA

W dniu 1 sierpnia przekroczona została liczba 1700 wdrożeń systemów iMPA co stanowi 68% wszystkich gmin, a jubileuszowe wdrożenie przypada na gminę Strzelin (http://strzelin.e-mapa.net/). Wdrożenie obejmuje również tak istotne dla funkcjonowania gminy tematy jak zagospodarowanie przestrzenne...