iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (>1450)
4091102 punktów i 126458 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2015-06-30   Pismo do mazowieckich JST w sprawie zamówienia dotyczącego tworzenia mazowieckich baz adresowych

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast woj. mazowieckiego w sprawie stanu realizacji zamówienia GW-5.ZP.U.272.20.2014.AD dotyczącego tworzenia mazowieckich baz...