iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Usługa lokalizacji adresów (ULA) umożliwia lokalizację przestrzenną wybranego adresu z wykorzystaniem danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgromadzony w rejestrze PRG.

Podaj szukany adres:
Np. Marki, Andersa 1
aktywne ograniczenie wyszukiwań:
województwo:
powiat:

Szukaj działki po identyfikatorze:

© 2010-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.