iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy


2022-07-29   Problematyka ponownego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Uwaga: poniższa odpowiedź dotyczy obecnie zarówno "wezwań do usunięcia naruszenia" jak też "ponownych wezwań do usunięcia naruszenia".

W związku z kierowanym do gmin pismem o tytule "Ponowne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa" o treści:

"W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia XX.XX.2022 r. na moje Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia YY.YY.2022 r., bardzo dziękuję za uczciwe potwierdzenie przez Pana faktu, że obiekty „app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego” oraz „app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy)”, nie mają reprezentacji przestrzennej i nie mogą być udostępniane wprost poprzez usługę pobierania.

Oznacza to jednak w sposób oczywisty, że w ten sposób łamane są przepisy:
§ 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz pkt 2.2 i pkt 2.3 załącznika nr 1,
a także § 7 pkt 1 w zw. § 3 ust.3 pkt 2,
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916) w zw. z art. 67a-67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214), a moje wezwanie pozostaje tym bardziej aktualne."

Odpowiedzi na pierwsze wezwanie udzielili Państwo zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Powyższe pismo jest bezprzedmiotowe. Ze względu jednak na brak precyzji przepisów prawa można jak widać naciągać przepisy i bezkarnie straszyć jednostki samorządu terytorialnego.

Informujemy, że w celu zapobieżenia niepotrzebnym krokom przygotowaliśmy bezpłatnie w ramach posiadanego już przez Państwa oprogramowania alternatywną usługę pobierania według specyfikacji ATOM. Jest to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są w dokumencie Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services pod adresem: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf.

Proponujemy na "wezwanie" lub "ponowne wezwanie" odpowiedzieć krótko:

"Dziękujemy za kontakt i uwagi. W odpowiedzi na pismo udostępniamy nasze zbiory zagospodarowania przestrzennego poprzez usługę pobierania ATOM dostępną pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/atom/. Jednym z popularnych programów do wykorzystanie tej usługi jest m.in aplikacja GUGIK: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ umożliwiająca wczytanie usługi i pobranie zbioru dla naszej jednostki."

 

 

Jeśli w ramach uzupełnienia wiedzy są Państwo ciekawi, dlaczego usługa WFS (wymyślona do realizacji konkretnych celów) nie posiada możliwości zwrócenia pliku GML zgodnego ze schematem opisanym w rozporządzeniu, zapraszam do dalszej lektury.

WYJAŚNIENIE: 

Informujemy, że  zarzuty merytoryczne są bezpodstawne. Schemat dokumentu elektronicznego GML APP wskazany w par 3 ww. rozporządzenia MPRiT przewiduje dla każdego aktu trzy elementy:

 • app:AktPlanowaniaPrzestrzennego,
 • app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego,
 • app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy).

przy czym tylko pierwszy z nich, tj. app:AktPlanowaniaPrzestrzennego ma reprezentację przestrzenną (geometrię). Dwa pozostałe są obiektami abstrakcyjnymi związanymi z APP, ale bez własnej geometrii. Jeśli ktokolwiek doda do nich geometrię, to wtedy zdecydowanie złamie prawo tworząc zbiór niezgodny ze schematem.

Skarżący w sposób nieprawidłowy łączy wymóg zapewnienia  udostępnienie zbioru w postaci dokumentu elektronicznego GML APP (zgodnego ze schematem) wynikający z par 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916) z wymogiem udostępnianiem zbiorów poprzez usługi pobierania co z kolei wynika art 9 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214). Wyłączenia wskazane w ustawie mają nadrzędną rolę, ze względu na różną rangę tych aktów prawnych.

Są to dwie różne sprawy. To, że w obu przypadkach odpowiedzią może być plik w strukturze GML, nie znaczy, że jest to wykonalne w każdej sytuacji. Ustawodawca doskonale o tym wie od 2010 roku.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art 3 ust. 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214) usługa pobierania jest usługą danych przestrzennych, czyli usługą będącą operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.

Jednocześnie gmina ma obowiązek zgodnie z art 9 ust 1 pkt 3 do tworzenia i obsługiwania, w zakresie swojej właściwości, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, w tym usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;

Usługa pobierania WFS służy więc do serwowania danych przestrzennych, czyli takich, które posiadają element przestrzenny. Zgodnie z brzmieniem ww. art 9 ust 1 pkt 3 ustawy elementy zbioru takie jak: app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego i app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy) nie posiadając geometrii nie będą przez taką usługę udostępniane.

Nie jest więc prawdą, że gmina utrudnia dostęp do zbiorów danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gdyż w odpowiedzi gmina wskazała skarżącemu bezpośrednio dostęp do pełnego dokumenty elektronicznego stanowiącego zbiór danych przestrzennych zgodnie z par 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916)

Ta kwestia była już wyczerpująco wyjaśniana w jednej z publikacji na blogu (tutaj) oraz w artykule w miesięczniku GEODETA (tutaj).
2022-07-15   Kontynuacja nękania gmin, tym razem wezwaniami do usunięcia naruszenia prawa

[aktualizacja 4.08.022] Uwaga, niezależnie czy jest to pierwsze wezwanie czy też ponowne wezwanie, sugerujemy na chwile obecną skorzystać z jednej odpowiedzi dostępnej tutaj: Nowy wpis

W związku z powyższym treść niniejszego wpisu ma już charakter archiwalny

[aktualizacja 22.07.2022]  Artykuł z miesięcznika GEODETA jest już dostępny tutaj

W związku z kolejną falą nękania gmin poprzez wysłanie tzw. "wezwań do usunięcia naruszenia prawa" wyodrębnić można dwa "żądania":

 1. dostępu do zbioru danych przestrzennych miejscowych planów gminy X (MPZP) zawierających obecnie niedostępne obiekty przestrzenne rysunku aktu planowania przestrzennego oraz dokumentu powiązanego z aktem planowania przestrzennego obejmującego elementy przewidziane wskazanymi powyżej przepisami oraz w sposób zgodny ze schematem aplikacyjnym GML
 2. wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych poprzez usługę przeglądania (a nie w innych trybach np. jako załącznik typu raster).

Niezależnie od technologii przechowywania planów (wektorowej iGeoPlan czy rastrowej iMPZP) sugerujemy zastanowić się, czy tego rodzaju wezwania realizowane przez firmę komercyjną, powołujące się na "opinie" nie mające żadnej wartości prawnej i sugerujące wyimaginowane straty przedsiębiorstwa powinny być w ogóle rozpatrywane inaczej niż jako nękanie, wywieranie wpływu lub zakamuflowane oferty handlowe.

Natomiast od strony stricte merytorycznej powinno się udzielić odpowiedzi:

"W nawiązaniu do pisma z dnia .... niniejszym informuję, że:

1) dostęp do wnioskowanego zbioru danych przestrzennych miejscowych planów naszej jednostki jest zapewniony poprzez wskazaną w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych usługę pobierania dla zbioru "Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego". Informuję, że w warstwie ms:AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP znajdują się treści pozwalające na uzyskanie pełnej informacji o poszczególnych APP, w tym bezpośrednio treść dokumentu GML APP. Przypominam przy tym, że art 9.1 3) ustawy o IIP z dnia 4 marca 2010r. stanowi: "3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów" co ma zastosowanie w przypadku wskazanych obiektów "app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego" oraz "app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy)" które nie mają reprezentacji przestrzennej i nie mogą być udostępnione wprost poprzez usługę pobierania. 

Niezależnie od tego zachęcamy do skorzystania z pełnego zbioru APP, który jest udostępniony do pobrania na naszym portalu mapowym (tutaj proszę wstawić adres e-mapa.net) po pozycją "Wykaz MPZP"

2) Informuję, że w usłudze przeglądania działa poprawnie zapytanie GetLegendGraphics dla wybranych warstw podanych w GetCapabilities usługi. Ponadto usługa prezentuje m.in. rysunki planów miejscowych, dla których istnieją indywidualne legendy. Legendy te są dla Państwa dostępne w usłudze  w ramach warstwy AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP lub bezpośrednio w zbiorach GML APP"

Zarówno pierwszy jak i drugi punkt tego wezwania został wyczerpująco opisany w naszych poprzednich wpisach na blogu (m.in.: tutaj) oraz w artykule (tutaj) w lipcowym wydaniu miesięczniku GEODETA, zainteresowane osoby zachęcamy do pogłębienia wiedzy w tym zakresie. 

2022-06-15   Komentarz do nowych wniosków, przedsądownego wezwania i filmu w zakresie rzekomej wadliwości usługi WFS

Po raz kolejny gminy są zalewane kolejną edycją zapytań o kopie zgłoszeń do EZiUDP. Wnioskodawca jednocześnie załącza szereg mniej lub bardziej niespójnych uwag i "badań", które są oparte jedynie na subiektywnej opinii wnioskodawcy. W najnowszych wnioskach wnioskodawca podnosi 3 kwestie:

1) cały czas oczekuje kopii zgłoszenia, którego posiadanie nie wynika z żadnego przepisu prawa. Sytuacja jest nienormalna do tego tego stopnia, że niektórzy z Państwa otrzymują już "przedsądowe wezwania do wykonywania zadań własnych gminy" w których wnioskodawca sugeruje, że naruszacie Państwo jego dobra osobiste. Bez wskazania podstaw.

2) w części drugiej "post scriptum" wnioskodawca powołuje się wybiórczo na fragmenty odpowiedzi na skargę wnioskodawcy na Głównego Geodetę Kraju do Ministra Rozwoju i Technologii pomijając nadrzędne przesłanie tej odpowiedzi - bezzasadność skargi.

3) dodatkowo w "post scriptum" wnioskodawca wskazuje:

"Ponadto w związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi wniosku o kopię zgłoszenia do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, przesyłam Państwu link do filmu wyjaśniającego przedmiot pisma o dostęp do informacji publicznej oraz sposób weryfikowania poprawności plików GML udostępnionych przez przez usługę WFS"

Ad .1 

Zakładamy, że udzielili Państwo odpowiedzi wskazując, że nie są w posiadaniu kopii zgłoszenia, gdyż czynność zgłoszenia została wykonana przez upoważniony podmiot zewnętrzny, najczęściej przez naszą firmę lub przez GUGiK, co wynikało z zawartego przez gminę niegdyś porozumienia TERYT2. Tym samym, udzielili Państwo już wiążącej i zgodnej ze stanem faktycznym odpowiedzi i zrealizowali wniosek.

Przypominamy, że tryb uzyskiwania informacji publicznej obliguje organy do udostępniania informacji, w szczególności w postaci prawa wglądu do dokumentów urzędowych lub uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę i sprawach publicznych.

Jeśli dokument nie został wytworzony przez gminę, która upoważniła podmiot do realizacji czynności, informujecie Państwo o stanie sprawy publicznej. Faktem niezaprzeczalnym jest, że zbiór EMUIA/MPZP jest poprawnie zgłoszony do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zgodnie z:

Przepis mówi wyraźnie, że organ (lub podmiot upoważniony do realizowania czynności w imieniu organu) przekazuje zgłoszenie zbioru celem zarejestrowania zbioru w ewidencji. Potwierdzeniem poprawności czynności zgłoszenia nie będzie zatem treść zgłoszenia (np. możemy mieć kopię wadliwego zgłoszenia, co zaskutkuje brakiem wpisu w EZiUDP), a fakt poprawnego zaistnienia zbioru wraz z kompletem informacji w EZIUDP.

Potwierdzenie poprawności wykonanej czynności i jej zgodności z prawem przez organ rejestrujący (GUGiK) będzie również dodatkowym dowodem w sprawie. Sugerujemy w celu pozyskania materiału dodatkowego skierować zapytanie do GUGiK:

"Zwracamy się z pytaniem, czy zbiór (tu wstawić EMUIA/MPZP/Studium) nr PL.PZIPIN/PL.ZIPPZP.NRNR jest poprawnie i z kompletem wymaganych informacji zgłoszony do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych zgodnie z par 6 Rozporządzenia MIiR z dnia 28 listopada 2018 ws. EZiUDP?"

Np. Wójt Gminy Zgierz powinien zadać pytanie o treści:

"Zwracamy się z pytaniem, czy zbiór MPZP nr PL.ZIPPZP.3571 jest poprawnie i z kompletem wymaganych informacji zgłoszony do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych zgodnie z par 6 Rozporządzenia MIiR z dnia 28 listopada 2018 ws. EZiUDP?"

W odpowiedzi Wójt Gminy Zgierz powinien otrzymać informację twierdzącą, gdyż zbiór jest zgłoszony, zawiera wskazanie na trzy usługi i ich adresy sieciowe, a wszystkie trzy usługi odpowiadają na zapytania zgodnie ze specyfikacjami odpowiednio CSW, WMS i WFS.

Ad. 2

Odpowiedź na skargę zawiera szereg podstaw prawnych wskazujących, że skarga na Głównego Geodetę Kraju została oddalona przez MRiT jako bezzasadna. Jest to kolejny dowód na to, że wnioskodawca operuje w sposób wybiórczy przepisami prawa, stosuję czynności zbliżone do nękania, straszenia i wskazywania rzekomych uchybień, co nie ma pokrycia w praktyce, a służy osiągnięciu określonego celu, jakim może być doprowadzenie do kontaktu z podmiotem zewnętrznym świadczącym zbliżone do skarżonych usługi.

 Ad. 3

Po raz kolejny wnioskodawca rozmija się z interpretacją całości przepisów prawa i norm w zakresie informacji przestrzennej jednocześnie wybierając jedną z usług świadczonych przez naszą firmę jako przykład nieprawidłowości. Taki też charakter ma nagrany film, w którym wnioskodawca lub inna osoba wykorzystując adres usługi WFS pobiera dane zwracane przez usługę i bezkrytycznie umieszcza je w walidatorze APP wykazując błędy.

W skrócie:

 • Treść GML udostępnianego przez WFS ze względu specyfikację tej usługi nie ma prawa zawierać obiektów  DokumentFormalny oraz RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego, które są obiektami nieprzestrzennymi. A te obiekty są wymagane schematem APP.
 • Treść GML pobranego narzędziem zewnętrznym np. QGIS może być inna, ze względu na zmiany, jakie program eksportujący wprowadza do zapisywanego przez siebie pliku GML.
 • Mając powyższe na uwadze, wadliwym jest przeprowadzenie kontroli poprawności usługi WFS w sposób przedstawiony we wniosku.

Wyjaśnienie merytoryczne dla osób zainteresowanych:

Na wstępie podstawy prawne udostępniania zbiorów poprzez usługi pobierania.

1. Ustawa
Przywołany w filmie przepis z ustawy o IIP brzmi w części poświęconej usługom pobierania w następujący sposób:

Rozdział 4
Usługi danych przestrzennych

Art. 9. 1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:

[...]
3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów

Jak widać już w ustawie nadrzędnej przewidziano sytuację, gdy struktura danego zbioru danych może istnieć w takiej postaci, w której udostępnienie jej za pomocą usługi pobierania w oryginalnej formie (1:1) może nie być możliwe, jak również dopuszczalne jest udostępnienie jedynie części zbioru.

Dodatkowe wyjaśnienie:
Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku zbiorów danych APP.
Podstawowa struktura pliku APP zawiera następujące obiekty:
 • app:AktPlanowaniaPrzestrzennego,
 • app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego,
 • app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy).
Elementy te w pliku występują na tym samym poziomie i są ze sobą ściśle powiązane, natomiast tylko  jeden z nich posiada odniesienie przestrzenne  (element app:zasiegPrzestrzenny w app:AktPlanowaniaPrzestrzennego) tj. geometrię określającą granicę obszaru objętego danym planem/studium i pozwalające na umiejscowienie obiektu na mapie. Pozostałe obiekty w pliku APP nie posiadają takich odniesień przestrzennych:
- treść uchwały reprezentowana w GML jako DokumentFormalny (co jest zrozumiałe, bo dokument tekstowy nie jest obiektem, który ma odpowiednik w rzeczywistości o określonym położeniu w przestrzeni)
- RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego wskazujący na plik GeoTiff z rysunkiem aktu (w tym przypadku obiekt Rysunek w GML "nie wie" o położeniu przestrzennym; jest ono zapisane tylko w pliku Tiff, który jest zewnętrznym plikiem względem pliku APP - w APP jest jedynie link).
 
Jednocześnie w zapisach rozporządzenia dot. uchwalonych aktów planowania znajdują się takie zapisy:
 • Jeżeli akt planowania przestrzennego jest prawnie wiążący, to informacja o jego rysunku musi być wyspecyfikowana
 • Należy podać co najmniej dokument w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktu planowania przestrzennego lub dokument uchwalający akt planowania przestrzennego
Zatem plik APP dla uchwalonego aktu musi posiadać oprócz AktPlanowaniaPrzestrzennego obiekty typu Rysunek oraz Dokument, by zachodziła zgodność z przepisami.
Jak wskazano powyżej jedynie ten pierwszy element ma charakter danych przestrzennych i tylko ten jest możliwy do udostępnienia poprzez usługi danych przestrzennych.

Z jednej strony za pomocą usługi danych przestrzennych (tu: pobierania - WFS) możemy udostępnić tylko dane przestrzenne (AktPlanowaniaPrzestrzennego), a z drugiej strony wymagane jest istnienie obiektów Rysunek i Dokument. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której udostępnienie bezpośrednie całościowego zbioru APP poprzez usługę pobierania nie jest wykonalne - co jest dopuszczalne w świetle ww. zapisu z ustawy.

2. Rozporządzenie
W rozporządzeniu w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego zapis dot. udostępniania brzmi następująco:
Rozdział 3
Udostępnianie zbioru danych przestrzennych
§ 7. Zbiór danych przestrzennych tworzy się w sposób umożliwiający udostępnianie danych przestrzennych oddzielnie dla każdego aktu planowania przestrzennego co najmniej:
1) w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML struktury zbioru danych przestrzennych oraz
2) dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją w postaci plików GeoTIFF

Należy zwrócić uwagę, że w żadnym miejscu rozporządzenie nie wspomina o udostępnianiu zbioru w postaci usługi ani o zgodności danych w usłudze ze schematem aplikacyjnym. Zbiór ma być udostępniony w postaci dokumentu elektronicznego i to ten dokument ma być zgodny ze schematem.
Ponadto widać tu rozdzielenie - udostępnienie zbioru planów odbywa się dwutorowo: oddzielnie dla danych zapisanych w plikach APP (dane wektorowe i opisowe) oraz oddzielenie dla plików rysunków (dane rastrowe).

3. Podsumowanie
Tak więc wnioskujący podobnie jak we wcześniejszych wnioskach łączy dwie oddzielne sprawy i z braku wiedzy lub świadomie ze złej woli interpretuje je w wygodny dla siebie sposób.
Tymczasem, trzymając się przepisów, sytuacja wygląda następująco:
1. TAK, gminy powinny udostępniać dane za pomocą usług (ustawa)
adresy usług dostępne są na stronie z wykazem planów
2. TAK, gminy powinny udostępniać pliki/zbiory danych APP zgodne ze schematem (rozporządzenie)
pliki GML dla pojedynczych APP oraz plik z kompletnym zbiorem dostępne są również na stronie z wykazem planów
3. NIE, ani jeden, ani drugi przepis nie mówi, że to usługa (dane pobrane z usługi) ma być zgodna ze schematem (oba rozwiązania istnieją równolegle i niezależnie obok siebie)

4. Przykład z życia

Dodatkowo, pokażemy, że inni dostawcy systemów mapowych dla gmin również realizują usługi w identycznej formule. Jako przykład użyjemy wymieniony wcześniej, w pełni poprawny zbiór dla gminy Zgierz: https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=43168

Po podłączeniu adresu usługi pobierania (https://geomapmaker.online/geoserver/ZgierzWMpzp/wfs) do programu QGIS widać, że w usłudze znajdują się warstwy dla zasięgów planów oraz rysunków, a oprócz tego dla zasięgów przystąpień. Jak można się spodziewać brak w usłudze jakiegokolwiek odniesienia do obiektu typu DokumentFormalny z APP.

Podłączenie usługi WFS w QGIS:


Po dodaniu warstwy z zasięgami planów i sprawdzeniu atrybutów obiektu od razu można naocznie stwierdzić, że forma i treść zawartych tam informacji nie jest zgodna z wymogami rozporządzenia - wymienić można m.in.:

 • pole dokumentUchwalajacy jest puste (wartość NULL) - tymczasem dla planów obowiązujących informacja o uchwale musi być wyspecyfikowana
 • pole rysunek zawiera wartość tekstową (numer i nazwa uchwały) - powinno to być jednak wskazanie na obiekt XML typu RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego lub choćby link wskazujący na plik Geotiff z rysunkiem
 • pole zasiegPrzestrzenny wypełnione jest wartością liczbową o niewiadomym znaczeniu - wg. rozporządzenia powinno ono zawierać geometrię reprezentującą granicę obowiązywania danego planu

Niemniej jednak dane pobrane z usługi do programu QGIS możemy z sukcesem wyeksportować do pliku GML i zapisać go na dysku:
Alternatywnie możemy pobrać dane z usługi bezpośrednio poprzez poniższe zapytanie:

Poniżej obraz treści GML zapisany przez QGIS oraz pobrany bezpośrednio z usługi:


Jak można zobaczyć w treści pliku zapisanego w QGIS w ogóle nie ma elementu typu app:AktPlanowaniaPrzestrzennego. Został on zastąpiony przez obiekt o nazwie, która odpowiada nazwie pliku wybranego podczas zapisu (w tym przypadku zg). Również tzw. przestrzeń nazw w przypadku pozostawienia standardowych ustawień zapisu w QGIS została zmieniona z app: na standardową typu ogr:.
Wynika z tego ważny wniosek, że nie można oceniać usługi na podstawie pliku zapisanego w tym czy innym programie, gdyż tego typu eksporty mogą powodować zmiany w strukturze danych oraz utratę części informacji.
Plik pobrany z usługi również nie posiada ww. elementu, zamiast tego znajduje się tam ZgierzWMpzp:app.AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP czyli dodano na końcu ".MPZP," co ma ogromne znaczenie w kontekście zgodności ze schematem z rozporządzenia.

Oczywiście ze względu na wszystkie powyższe uwagi dotyczące danych z usługi, bez względu na sposób ich pobrania i zapisania do pliku, w obu przypadkach sprawdzenie oficjalnym walidatorem na stronie https://aplikacje.gov.pl/app/gov_xml_validator zakończy się komunikatem o niepoprawnej walidacji udostępnianego przez usługę WFS pliku GML:


2022-05-31   Nowe zapytanie tym razem o adresy

Szanowni Państwo, w związku z kolejną falą zapytań, tym razem dotyczącą numeracji adresowej (temat 1.5. "Adresy") jesteście Państwo tym razem proszeni o zgłoszenie zbioru EMUIA do EZiUDP. Pod wnioskiem jest też 4-punktowy zestaw zarzutów i po raz kolejny domniemanych naruszeń. 

Odpowiedź na ten wniosek, ze względu na personalizację w zakresie adresów usług, będzie dostępna dla Państwa po zalogowaniu w aplikacji iMPA jako nowy komunikat.

Odnosząc się do podanych pod wnioskiem rzekomych wątpliwości stwierdzamy, że przytoczone argumenty, w przypadku skierowania wniosku do użytkowników aplikacji iMPA firmy Geo-System świadczą o zwyczajnym braku zainteresowania wnioskowaną tematyką lub o wręcz złej woli wnioskodawcy. Jak wyjaśnimy poniżej, wnioskodawca nie sprawdził przedkładanych zarzutów, a jedynie przygotował kolejne ogólne pismo z zamiarem wysłania do setek gmin.

[aktualizacja 8.06.2022]  

We wnioskach pojawia się "post scriptum" na ostatniej stronie m.in. z fragmentami informacjami o walidowaniu plików i odniesieniami do odpowiedzi na skargę do Ministra Rozwoju i Technologii. Z tego wszystkiego istotne jest, że skarga na Głównego Geodetę Kraju została oddalona jako bezzasadna przez MRiT.

 

W dalszej części wpisu szczegółowe omówienie punktów:


Ad 1)

Po pierwsze, nie wiemy, skąd posiadana przez wnioskodawcę wiedza o rzekomej praktyce udostępniania zbiorów EMUiA. Wnioskodawca nie przedstawił źródła tej wiedzy lub np. badań w tym temacie. Samorządy udostępniają prawidłowe usługi zgodnie z par 11 rozporządzenia EMUiA, ich adresy są publicznie dostępne w EZiUDP.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w załączniku nr 3 pn. "SPECYFIKACJA USŁUG PRZEGLĄDANIA I POBIERANIA DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW" określa szczegółowo treść i formę informacji zwracanych w ramach zapytania GetFeatureInfo w usłudze przeglądania (WMS):

Dla warstwy "Punkty adresowe" zakres informacji zawarty jest w tabeli:

oraz w postaci odpowiedniego schematu XML:

Informujemy, że w przypadku usług WMS publikowanych przez system iMPA i zgłoszonych do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez GUGiK twierdzenia wnioskodawcy nie mają zastosowania ponieważ:
 1. usługi publikowane z iMPA poprawnie obsługują format text/xml w ramach parametru QUERY_FORMAT zapytania GetFeatureInfo;
 2. treść odpowiedzi na ww. zapytania jest zgodna z przywołanym na wstępie rozporządzeniem.
Poniżej przykładowe wywołanie usługi publikowanej w ramach systemu iMPA dla zapytania GetFeatureInfo w formacie text/xml:
oraz odpowiedź na to zapytanie:

Jak widać usługa prawidłowo odpowiada na zapytanie o text/xml i w tym formacie prezentuje wynik, w którym znajdują się wszystkie wymagane pola określone w rozporządzeniu tj.
 •  NAZWA_GMINY,
 • ID_GMINY,
 • NAZWA_MIEJSCOWOSCI,
 • ID_MIEJSCOWOSCI,
 • NAZWA_ULICY,
 • ID_ULICY,
 • NUMER_PORZADKOWY,
 • KOD_POCZTOWY,
 • DATA,
 • ID_IIP.
Zgodne są również odpowiedzi dotyczące warstw dla miejscowości, ulic i placów.

Usługa pobierania (zapytanie GetFeature WFS) posiada taka sama strukturę jak odpowiedź GetFeatureInfo przy WMS:
i także w tym przypadku usługi pobierania z iMPA są zgodne z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu - przykładowe zapytanie:


Podsumowując: wysyłanie wniosków o takiej treści do gmin korzystających z systemu iMPA świadczy albo o braku wiedzy wnioskodawcy i niesprawdzeniu przez niego faktycznej zgodności usług, albo o świadomej próbie wprowadzenia w błąd pracowników urzędu i kierowaniu bezpodstawnych zarzutów w złej wierze.
 

Jak sprawdzić samemu?

Mogą Państwo samodzielnie sprawdzić usługę dla własnej gminy biorąc jej adres ze strony Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych:

lub podstawiając TERYT danej jednostki do adresu:
https://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/emuia/{6-znakowy-TERYT-gminy}

Usługę można następnie podłączyć do e-mapy:
w kolejnym kroku należy wskazać dowolny obiekt z dodanej usługi - miejscowość, ulicę lub punkt adresowy:
a w okienku Informacje o obiekcie wybrać przycisk XML przy sekcji o nazwie Internetowy Manager Punktów Adresowych, co spowoduje otwarcie w nowym oknie wywołania GetFeatureInfo w formacie text/xml.

Ad 2)

Zarzut jest niezrozumiały, gdyż praktycznie wszystkie zbiory EMUiA były zgłoszone w latach 2013-2014 - konieczne było uzyskanie numeru ZIPIN w celu prawidłowego wygenerowania metadanych i zasilania PRG. Na tę chwilę wszystkie usługi dla użytkowników iMPA zgłoszone do EZiUDP są zgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie EMUiA (co wyjaśniono w AD 1).

Ad 3)

brak komentarza na temat tych "badań".

Ad 4) 

Analogicznie jak w przypadku zapytań o zbiory MPZP, wszelkie zarzuty są w trybie przypuszczającym i mają na celu wywołać uczucie lęku i niepewności. Możecie Państwo zapytać swoich radców, jakie widzą zagrożenia.
2022-02-14   Wykorzystanie pieczęci kwalifikowanej chmurowej do podpisu zamawianych dokumentów w ramach e-usług

Od dnia 11 lutego 2022r. wprowadziliśmy do technologii e-mapa.net obsługę kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w technologii chmurowej dzięki współpracy z firmą EuroCert.

Pierwszym praktycznym wdrożeniem takiego połączenia jest realizacja usługi zakupów e-wypisów z MPZP w portalu e-mapa miasta Mińsk Mazowiecki. Wypisy opatrzone są kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Burmistrza Mińska Mazowieckiego.

Najważniejszą kwestią, jaka wyróżnia to rozwiązanie na tle innych e-usług, jest możliwość zamówienia i wygenerowania wypisu/wyrysu z miejscowych planów przez dowolnego użytkownika miejskiego portalu mapowego w trybie 24/7. W wyniku klient otrzymuje dokument - wygenerowany bez udziału pracownika urzędu - poświadczony elektronicznie, który dzięki zeszłorocznej nowelizacji KPA może służyć w postaci elektronicznej w dalszym obiegu prawnym.

Aby zakupić wypis i wyrys należy przejść do portalu mapowego miasta Mińsk Mazowiecki i z paska narzędzi nad mapą wybrać ikonkę koszyka i opcję Zakup wypisu i wyrysu z MPZP. Następnie należy wybrać z mapy lub wyszukać po numerze działkę, dla której ma zostać wydany dokument. 

Po uzupełnieniu formularza o dane zamawiającego można przejść do płatności internetowej. Po opłaceniu dokumentu wybraną metodą na podany wcześniej adres e-mail zostanie wysłany podpisany elektronicznie plik PDF z treścią wypisu.

Wykorzystanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w technologii chmurowej otwiera zupełnie nowe możliwości automatycznego generowania dokumentów o charakterze zaświadczenia (zaświadczenie z planu, zaświadczenie o rewitalizacji, zaświadczenie dot. uchwały krajobrazowej itd). Ponadto technologia chmurowa w najbliższym czasie zostanie również zintegrowana z ePODGiK co dodatkowo zwielokrotni możliwości opatrywania dokumentów wynikowych, operatów geodezyjnych i udostępnianych materiałów zasobu.

Przykładowy, podpisany, wypis i wyrys dostępny jest pod linkiem
© 2010-2022 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.