iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Szanowni Państwo,

Oddajemy Państwu do ręki nowe wydanie książki o funkcjonowaniu krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, zwłaszcza w kontekście zadań gmin i powiatów.
Treść „Dobrych praktyk udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce – wydanie II rozszerzone” oparta jest na bardzo bogatych, wieloletnich doświadczeniach autora z wdrożeń technologii danych przestrzennych w jednostkach samorządowych szczebla powiatowego i gminnego. W książce znajdą się podstawy prawne i opis najlepszych rozwiązań dotyczących prowadzenia rejestrów publicznych, które zawierają dane przestrzenne m.in.: powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bazy pozwoleń na budowę, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, numeracji adresowej, rejestru mienia komunalnego i wielu innych przydatnych rejestrów.
W publikacji znajdą się także – przedstawione w przystępny sposób – przydatne treści natury ogólnej dotyczące funkcjonowania prowadzonego przez GUS rejestru TERYT, modeli danych przestrzennych, metadanych czy zasad działąnia płatności internetowych, które w najbliższym czasie staną się podstawą wszelkich wpłat wymaganych w funkcjonowaniu jednostek samorządowych.
Pobierz bezpłatną publikację w formie e-book'a
© 2010-2018 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.